DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

09:04 24/04/2023

I. Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS:

Đ/c Đỗ Minh Tùng

Tổ TD

Chủ Tịch

Đ/c Lê Văn Hùng

Tổ Sử - GDQP

Phó chủ tịch

Đ/c Nguyễn Xuân Ánh

Tổ Hóa

Uỷ viên BCH

Đ/c Hồ Diễm Phượng

Tổ Anh

Uỷ viên BCH

Đ/c Bùi Thị Lan Dzi

Tổ Văn

Uỷ viên BCH

Đ/c Phạm Thi Bích

Tổ Sử - GDQP

Uỷ viên BCH

Đ/c Hồ Xuân Hương

Tổ Toán

Uỷ viên BCH

 

II. Uỷ ban kiểm tra và chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra:

Đ/c Nguyễn Xuân Ánh

Tổ Hóa

Chủ nhiệm

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

Tổ Sinh – CN

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Lan

Tổ Văn

Ủy viên