STT Số văn bản Tiêu đề Ngày đăng
1 280/KH-THPTBC ngày 10/11/2022 Ba công khai năm học 2022-2023
Click vào đây để xem
23:02 10/03/2023
2 170/KH-THPTBC ngày 18/10/2021 Ba công khai năm học 2021-2022
Click vào đây để xem
23:02 10/03/2023
3 136/KH-THPTBC ngày 20/9/2020 Ba công khai năm học 2020-2021
Click vào đây để xem
23:02 10/03/2023
4 Ba công khai năm học 2019-2020 Ba công khai năm học 2019-2020
Click vào đây để xem
23:02 10/03/2023
5 Ba công khai năm học 2018-2019 Ba công khai năm học 2018-2019
Click vào đây để xem
23:01 10/03/2023
6 Ba công khai năm học 2017-2018 Ba công khai năm học 2017-2018
Click vào đây để xem
23:01 10/03/2023
7 Ba công khai năm học 2016-2017 Ba công khai năm học 2016-2017
Click vào đây để xem
23:01 10/03/2023
8 Ba công khai năm học 2015-2016 Ba công khai năm học 2015-2016
Click vào đây để xem
23:01 10/03/2023
9 Ba công khai năm học 2014-2015 Ba công khai năm học 2014-2015
Click vào đây để xem
23:01 10/03/2023