CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THPT BẾN CÁT (NHIỆM KỲ 2020-2025)

22:22 11/03/2023

 

Họ tên: Nguyễn Minh Nhân
Sinh năm: 1983
Chức vụ:
Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Cúc
Sinh năm: 1974
Chức vụ:
Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng
Họ tên: Huỳnh Ngọc Thiện
Sinh năm: 1985
Chức vụ:
 Chi ủy viên - Phó hiệu trưởng
Họ tên: Đỗ Minh Tùng
Sinh năm: 1970
Chức vụ:
Chi ủy viên - Chủ tịch CĐCS
Họ tên: Trần Thị Mỹ Dung
Sinh năm: 1975
Chức vụ:
Chi ủy viên - Giáo viên