BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

23:21 12/03/2023

Họ tên: Nguyễn Minh Nhân
Sinh năm: 1983
Chức vụ:
Hiệu trưởng
Chuyên môn: Sư phạm Vật lý
Trình độ: Thạc sĩ Vật lý, BDQLGD THPT, Trung cấp chính trị, B1 Tiếng Anh, KTV Tin học

Email: nhannm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Cúc
Sinh năm: 1974
Chức vụ:
Phó hiệu trưởng 
Chuyên môn: Sư phạm Tiếng Anh
Trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh, BD QLGD THPT, Trung cấp chính trị, chứng chỉ A Tin học

Email: cucntt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

Họ tên: Huỳnh Ngọc Thiện
Sinh năm: 1985
Chức vụ:
Phó hiệu trưởng
Chuyên môn: Sư phạm Tin học
Trình độ: Đại học sư phạm Tin học, Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Tiếng Anh, Trung cấp chính trị

Email: thienhn@bencat.sgdbinhduong.edu.vn