DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022 - 2023

10:15 24/04/2023

Họ tên: Lê Hồng Ngọc

Bí thư Đoàn Trường

Năm sinh: 1990

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/3/2005

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Họ tên: Ngô Trường Tiền

Phó Bí thư Đoàn Trường

Sinh năm: 1995

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Cao Đài

Ngày vào Đoàn: 26/3/2011

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Lan

Phó Bí thư Đoàn trường

Năm sinh: 1994

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Ngày vào Đoàn: 26/3/2009

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Họ tên: Lung Bảo Ngọc

UV.BTV Đoàn trường

Năm sinh: 1994

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Ngày vào Đoàn: 09/01/2012

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Họ tên: Phạm Cao Trọng Đại

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 1992

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/03/2007

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Họ tên: Hoàng Trung Hiếu

UV.BTV Đoàn trường

Năm sinh: 2005

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/03/2021

Trình độ văn hóa: 11/12

Chức vụ đoàn thể: UV.BCH ĐT – BT CĐ 12C12

Họ tên: Nguyễn Văn Nghĩa

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2005

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/03/2021

Trình độ văn hóa: 11/12

Chức vụ đoàn thể: BT CĐ 12C11

Họ tên: Dương Thị Thương

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2005

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 18/05/2020

Trình độ văn hóa: 11/12

Chức vụ đoàn thể: UV.BCH ĐT – PBT CĐ 12C7

Họ tên: Lê Tuấn Kiệt

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2006

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/03/2021

Trình độ văn hóa: 10/12

Chức vụ đoàn thể: BT CĐ 11C7

Họ tên: Phan Thị Mỹ Linh

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2006

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Công giáo

Ngày vào Đoàn: 26/03/2021

Trình độ văn hóa: 10/12

Chức vụ đoàn thể: BT CĐ 11C9

Họ tên: Trần Quốc Thành

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2006

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/03/2021

Trình độ văn hóa: 10/12

Chức vụ đoàn thể: BT CĐ 11C6

Họ tên: Nguyễn Long Minh Thịnh

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2006

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/03/2021

Trình độ văn hóa: 10/12

Chức vụ đoàn thể: BT CĐ 11C10

Họ tên: Nguyễn Trọng Phúc

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2007

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 13/05/2022

Trình độ văn hóa: 9/12

Chức vụ đoàn thể: BT CĐ 10C14

Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Hải

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2007

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/03/2022

Trình độ văn hóa: 9/12

Chức vụ đoàn thể: BT CĐ 10C5

Họ tên: Trần Huỳnh Anh

UV.BCH Đoàn trường

Năm sinh: 2007

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đoàn: 26/03/2022

Trình độ văn hóa: 9/12

Chức vụ đoàn thể: BT CĐ 10C13